The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව චාරිකා කිරීම, සංචාරය සහ විවේකය චාරිකා කිරීම නේවාසික අගන්තුක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වීසා ලබා ගැනීම
ප්‍රශ්ණයට පිළිතුර ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ විස්තර එකවර


  අවශ්‍ය පෝරම     නේවාසික අගන්තුක යෝජනා ක්‍රමය
නේවාසික අගන්තුක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වීසා ලබා ගැනීම

PDF Print Email

පදිංචි ආගන්තුක ක්‍රමයේ වීසා වැඩටසහන

මේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා පදිංචි වීසා ලබාගත හැක්කේ කාට ද?

පදිංචි ආගන්තුක ක්‍රමයේ වීසා වැඩ සටහන වූ කලි රටේ ආර්ථික සහ සමාජ සංස්කෘතික සංවර්ධනයට දායක වන විදේශීය ආයෝජනයෙන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා සලසා ඇති දිරිගැන්වීම් පැකේජයක කොටසකි.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය යනු කුමක් ද?
පදිංචි ආගන්තුක වීසා වැඩසටහනේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය යනු අදාළ රජයේ ආයතනවල ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වූවකි. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සියේ කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ "සුහුරුපාය", බත්තරමුල්ල ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පිහිටා තිබේ.

මේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා වීසා ඉල්ලුම් කරන්නේ කෙසේ ද?
පදිංචි ආගන්තුක ක්‍රමය සියලුම් විදේශීය ජාතිකයන්ට විවෘත ය. මේ රටේ ආර්ථික සහ සමාජ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධනය දායක විය හැකි ඕනෑම විදේශීය ආයෝජකයකුට / වෘත්තිකයකුට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

පදිංචි වීසා ඉල්ලුම්පත්‍ර ආකෘති ලබාගත හැක්කේ කොතනින් ද?
පදිංචි ආගන්තුක ක්‍රමයේ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘති පහත සඳහන් ස්ථානවලින් ලබාගත හැකිය.
 • ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සියේ කාර්යාලයෙන් (ශ්‍රීලං.ආ. හා වි. ප්‍ර.කාර්.)
 • www.immigration.go.lk වෙතින් බා ගැනීමට හැකිය.
පදිංචි වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළයුතු ලියකියවිලි මොනවාද ?
ආයෝජක වර්ගය
 1. අයදුම්පත
 2. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ඡායා පිටපත්
 3. ඡායාරූප (06) හයක්  (6 සෙ. මි. x 5 සෙ. මි.)
 4. විවාහ සහතිකවල ඡායා පිටපතක් (විවාහක නම්)
 5. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද  පිළිබඳ සහතික (අවශ්‍යය නම් පමණක්)
 6. වෛද්‍ය වාර්තාව
 7. පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තාවක්
 8. මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර
 9. ශ්‍රී ලංකාව තුළ RGFCA (Resident Guest Foreign Currency Account) බැංකු ගිණුම් (තහවුරු කල)
  • ඉල්ලුම්කරු - US$ 250,000 (අවම)
  • යැපෙන්නා - US$ 35,000 (අවම)
 10. RGRCA (Resident Guest Rupee Currency Account) බැංකු ගිණුම්

වෘත්තිමය වර්ගය

 1. අයදුම්පත
 2. අයදුම්කරුගේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 3. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ඡායා පිටපත්
 4. ඡායාරූප (06) හයක්  (6 සෙ. මි. x 5 සෙ. මි.)
 5. විවාහ සහතිකවල ඡායා පිටපතක් (විවාහක නම්)
 6. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන වෘත්තීය සහ පළපුරුද්ද  පිළිබඳ සහතික
 7. ව්‍යාපෘති යෝජනාව
 8. වෛද්‍ය වාර්තාව
 9. පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තාවක්
 10. ප්‍රශංසාවන්
 11. ප්‍රදානයන්
 12. ශ්‍රී ලංකාව තුළ බැංකු ගිණුම් (තහවුරු කල)
  • ඉල්ලුම්කරු -  US$ 2,000 (අවම)
  • යැපෙන්නා -  US$ 1,000  (අවම)

මේ වැඩසටහන යටතේ මට වීසා ලැබුණොත් මගේ පවුලේ අයත් මා එනවිට ගෙන ආහැකි ද?
හැකියි. ඔබ සුදුසුකම් ලත් ආයෝජකයෙක් හෝ වෘත්තීකයෙක් නම් ඔබේ භාර්යාව / ස්වාමිපුරුෂයා, යැපෙන ළමයින්, ඔබේ දෙමවුපියන් හෝ ඔබේ භාර්යාවගේ / ස්වාමිපුරුෂයාගේ දෙමවුපියන් ගෙන ආ හැකිය.

ගෙන ආහැකි මුදල් සීමා මොනවාද ?
ආයෝජන වර්ගය
මේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන විදේශීය ආයෝජකයකු අමෙරිකානු ඩොලර් 250,000 ක හෝ පරිවර්තනය කළ හැකි ඕනෑම විදේශීය මුදල් වර්ගයකින් ඒ සමාන මුදලක් අවම වශයෙන් ගෙනවූත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනුමත කර ඇති ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක් විශේෂ ගිණුමක් තැන්පත් කළ යුතුය. වෙනත් විදේශීය පාර්ශ්වකරුවකු හෝ පාර්ශ්වකරුවකු හෝ පාර්ශ්වකරුවන් සමග පවුලේ කිසියම් ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට ආයෝජකයකු අදහස් කරන්නේ නම් එබඳු එක් එක් පුද්ගලයා විසින් අවම වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් 250,000 ක් හෝ පරිවර්තනය කළ හැකි ඕනෑම විදේශීය මුදලකින් ඒ සමාන මුදලක් ආයෝජනය කළ යුතුය. ආයෝජකයා සමග එන හැම යැපෙන්නකු වෙනුවෙන්ම අමෙරිකානු ඩොලර් 35,000 බැගින් වූ අති‍රේක මුදල් තැන්පත් කළ යුතුය. පාවිච්චියට නොගෙන ශේෂව තිබෙන තැන්පතු මුදල සඳහා කලින් කල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කරන ප්‍රමාණයන් මත පොලිය ගෙවනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් එවූ බව තහවුරු කෙරෙන ලිඛිත සාකෂ්‍ය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මුල් තැන්පත් කිරීම්වලට අමතරව ආයෝජකයකු විසින් නිරතුරුවම තමාගේත් තම යැපෙන්නන්ගේත් ජීවත්වීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් ගෙන ආ යුතුය.

වෘත්තීය වර්ගය
මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රි ලංකාවේ පදිංචි වීමට අදහස් කරන වෘත්තිකයකු තමන් සඳහා අවම වශයෙන් ඇ.ඩො. 2000/- ක් ද භාර්යාව හෝ ස්වාමිපුරුෂයා ඇතුළු  ස්වකීය යැපෙන්නන් සඳහා එක් අයකුට මසකට ඇ.ඩො. 1000/- ක් ද ජීවන වියදම් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ බැංකු ගිණුමක තැන්පත් කළ යුතුය.

ආයෝජනය
කිසියම් විදේශීය ආයෝජකයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එවනු ලබන අරමුදල් අනුමත ව්‍යාපෘතියක ආයෝජනය කළ යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින ප්‍රථම වර්ෂ දෙක තුළ දී මෙරට ආයෝජනයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සතුටුදායක ප්‍රගතියක් නොපෙන්වුවහොත්, එම ආයෝජකයාගේ විශේෂ ගිණුමේ පවතින බැර ශේෂය මත තව දුරටත් කිසියම් පොලියක් ගෙවීම නවතා දැමීමට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සියට හැකිය.
මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ කාර්යය සඳහා අනුමත ව්‍යාපෘති පහත දැක්වේ.
 • ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) හෝ අදාළ බලාධිකාරයක් විසින් අනුමත කරනු ලැබීමට යටත් වූ නව ව්‍යාපාර.
 • අදාළ බලාධිකාරයේ අනුමතියට යටත්ව දැනට පවත්නා හෝ අලුතින් පටන් ගන්නා සමාගම්.
 • කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළේ සඳහන් කර ඇති කොටස්

ආයෝජන මණ්ඩලය විදේශීය ආයෝජකයින්ට ආයෝජන අවස්ථා හඳුනාගැනීමට සහ ආයෝජන සිදුකිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සලසා දේ.

විශේෂ ගිණුම්
පහත විස්තර කර ඇති පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක වෙන වෙනම විශේෂ ගිණුම් දෙකක් විවෘත කිරීමට විදේශීය ආයෝජකයන්ට මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අවසර දෙනු ලැබේ.

1. පදිංචිකාර ආගන්තුක විදේශීය මුදල් ගිණුම

 • ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම අනුමත ව්‍යාපෘතියක ආයෝජන කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට එවන මුදල් මේ ගිණුමට බැර කළ යුතුය.
 • ගිණුමේ තිබෙන පාවිච්චි නොකළ ශේෂය සඳහා මුල් වර්ෂ දෙක තුළ දී බැංකුව විසින් අනේවාසික විදේශීය මුදල් ගිණුම්වලට අදාළ පොලී ප්‍රමාණයට නොවැඩි ප්‍රමාණයක පොලියක් බැංකුව විසින් ගෙවනු ඇත.
 • ආයෝජනය හැර වෙනත් කාර්යයක් සඳහා මුල් ගිණුමෙන් මුදල් ගන්නා විට එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය විසින් අනුමත කළ යුතුය.
 • මේ ගිණුමේ ශේෂය මත ගෙවන පොලිය පදිංචි ආගන්තුක රුපියල් ජංගම ගිණුමට මාරු කළ හැකිය.

2. පදිංචි ආගන්තුක රුපියල් ගිණුම

 • ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වීම සඳහා එවනු ලබන මුදල්, ආයෝජන මගින් ලබා ගන්නා ආදායම්, කොටස් විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල් ආදිය මෙම ගිණුමට බැර කිරීමට අවසර දෙනු ලැබේ.
 • මෙම ගිණුමෙන් බැහැරව යවන මුදල විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමතියට යටත් විය යුතුය.

ආදායම් ප්‍රාග්ධනය විදේශවලට යැවීම
දැනට පවතින විනිමය පාලන සහ බදු රෙගුලාසිවලට යටත් ව පහත සඳහන් බාහිර ගෙවීම්වලට අවසර දෙනු ලැබේ.

 • ආයෝජකයාගේ විශේෂ ගිණුමෙහි තිබෙන පාවිච්චියට නොගත් මුදල්
 • ආයෝජනවලින් ලබා ගන්නා ප්‍රාග්ධන ලාභ සහ ආදායම
 • ආයෝජන විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල්.

මගේ පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසා කෙරෙහි බලපාන ගාස්තු මොනවාද?
පදිංචි වීසා ගාස්තු සහ බදු මුදල්වලට අතිරේක වශයෙන් ඇ.ඩො. 250 හෝ ඊට සමාන පරිවර්තනයේ කළ හැකි මුදලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සියට ගෙවිය යුතුය.

පදිංචි වන ආගන්තුකයන්ගේ යුතුකම
පදිංචිව සිටින ආගන්තුකයන්ගෙන් පහත සඳහන් කාර්ය ඉටුවිය යුතුය.

 • ඉල්ලුම් පත්‍රයෙහි සඳහන් විස්තර සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි වෙනසක් සිදු වූ විට එම වෙනස සිදු වී මාස දෙකක් (2) ඇතුළත ඒ බව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආගමන හා විගමන විධිවිධාන පිළිපැදිය යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකාව බදු නීති පිළිපැදිය යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෙනත් සියලුම නීති හා රෙගුලාසි පිළිපැදිය යුතුය.
 • මහජන ශුභ සිද්ධියට හේතු නොවන හෝ රටේ ආරක්ෂාවට හානිදායක විය හැකි වන දේශපාලනික හෝ වෙනත් කිනම් ක්‍රියාවකින් හෝ වැළකී සිටිය යුතුය.
 • සුචරිතවත්ව සිටි බවට වාර්තාවක් තම රටේ පොලිසියෙන් ලබාගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පදිංචි ආගන්තුකයා විසින් ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය / වෘත්තීය සේවා අවසන් කරන විට ඔහු විසින් පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියා කළ යුතුය.
පදිංචිව සිටින ආගන්තුකයන්ගෙන් පහත සඳහන් කාර්ය ඉටුවිය යුතුය.

 • ස්වකීය ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය / වෘත්තීය සේවය අවසන් කිරීමේ තම අදහස මාස (2) දෙකකට කලින් ලිඛිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
 • ඔවුන්ගේ ආයෝජන ව්‍යාපෘති / වෘත්තීය සේවා නිමකිරීමෙන් පසු ඔවුන් ශ්‍රි ලංකාවෙන් නික්මයාමට අදහස් කරන අවස්ථාවක දී එසේ පිටත්වීමට මත්තෙන් වැඩකරන දින 14 කට පෙරාතුව ඒ බව ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනාක්‍රමයේ වීසා සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවා ද?
පදිංචි ආගන්තුක යෝජනාක්‍රමය සියලුම විදේශීය ජාතිකයනටම විවෘතව පවතී.  මේ රටේ ආර්ථික සහ සමාජ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධනය දායකත්වය දියහැකි ඕනෑම විදේශීය ආයෝජකයකුට හෝ වෘත්තිකයකුට මේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වීසා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රම වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින් ද?
කොළඹ, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්
ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියේ පිටපත්  බා ගන්න.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කෙසේ ද?මා වාසය කරන ප්‍රදේශය ආසන්නයේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයක් නැත. එවිට මා කළ යුත්තේ කුමක් ද?

ඔබ වෙනුවෙන් ශ්‍රි ලංකාවේ සිටින ( මිතුරකු, නෑයකු හෝ සංචාරක නියෝජිතයකු වැනි) යම් කිසිවකු ලවා එය කරවන්න.

මගේ පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසා බලපත්‍රය වලංගු වන උපරිම කාලය කොපමණ ද?
ඔබේ පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසා බලපත්‍රය අවුරුදු පහක් වලංගුව පවතී.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසාව අලුත් කරගත හැක්කේ කෙසේ ද?

සියලුම වීසාවල කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අවුරුදු පහක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු විසා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ විට, ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජන කිරීම්, බැංකු ප්‍රකාශ ආදි ලියකියවිලි, එම කරුණු සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

බදු මුදල් ගෙවා ඇතිබවට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් ලිඛිත සාක්ෂ්‍ය සහ බදුවලින් නිදහස් කරනු ලැබූ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් ලබාගත් නිර්දේශ ද අලුත් කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රම වීසා අලුත් කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින් ද?

කොළඹ, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්
විදේශවල ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලවලින්
ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියේ පිටපත් බා ගන්න.
 

මගේ පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රම වීසාවලට අදාළ අනෙකුත් කොන්දේසි මොනවාද ?
ඔබේ ගමන් ලියකියවිලි ඉකුත් වීමේ දිනට යටත්පිරිසෙයින් මාස දෙකකටවත් කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ නැවතී සිටීමට අදහස් කරන කාලය අවසන් විය යුතුය.


ආයතනයේ තොරතුරු

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

"සුහුරුපාය",
ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලාංකාව.


කේ. ඒ. ටී. කේ. රූපරත්න මහතා
දුරකථන:+94-11-5329000
ෆැක්ස් අංක:+94-11-2885358
විද්‍යුත් තැපෑල:controller@immigration.gov.lk
වෙබ් අඩවිය: www.immigration.gov.lk

පැමිණිල්ලක් කරන්න
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ: 2016-09-23 13:04:25
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

පූර්වාවශ්‍ය සේවා


ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2022-06-28
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty