The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை நியாயம், சட்டம் மற்றும் உரிமைகள் சட்டமும் ஒழுங்கும்
pictureசட்டமும் ஒழுங்கும்
இலங்கையில் உள்ள ஒர் அமைப்பு திறமை வாய்ந்த பணியாளரின் இசைவுச் சான்றிதழ் வேண்டுதல்
Assisting in Investigating child abuse complaints
சந்தைகளின் விசாரனை மற்றும் சோதனை
கற்றவியல் வழக்க தொடரல்
மோட்டார் விபத்தை ஆய்வு செய்தல்
சிறார் வழக்குகளின் புகார்களை பதிவுச் செய்தல்
நகர அபிவிருத்தி சட்டத்தின் பிரகாரம் சட்டப் பிரிவில் வழக்குத் தாக்கல் செய்தல்
Conducting Inquiries in Terms of Sections 13(4) and 32(b) in order to Grant Redress to Consumer
காணிகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான சட்ட ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
பாடலுக்கு சட்டபூர்வ பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தல்
வாழ்வியல் புள்ளிவிபரவியல் தகவல்களினை வழங்கல்
துப்பாக்கி / ௧ாட்டு துப்பாக்கி / வெடிமருந்திற்கான அனுமதியை முதன் முறையாக பெறுதல்
ஒலிப்பெருக்கிக்கான அனுமதி பெறுதல்
ஊர்வலத்திற்க்கான அனுமதிகளை பெறுதல்
மோட்டார் வாகன தண்டப் பணம் செலுத்தல்
நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை சட்டத்தின் பிரகாரம் சட்டப் பிரிவில் வழக்குத் தாக்கல் செய்தல்.
நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை சட்டத்துடன் தொடர்புடைய சட்டப் பிரிவின் உறுதிகளை தயாரித்தல்.
மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்
அத்துமீறிய கட்டடங்களை அகற்றுதல்
இலங்கை வாசி இலங்கையில் வசித்தபடி வெளிநாட்டில் வேலைவாய்ப்பு தேட தேவைப்படும் இசைவுச் சான்றிதழ் பெற வேண்டுதல்
வெளிநாடு வார் இலங்கை வாசி அவர் வசிக்கும் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு தேட தேவைப்படும் இசைவுச் சான்றிதழ் பெற வேண்டுதல்
துப்பாக்கி அனுமதியை வருடாந்திர அடிப்படையில் புதுப்பித்தல்
Survey Activities

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
அரசியலமைப்பும் நிறைவேற்று அதிகாரமும்
சட்ட உதவி
முறைப்பாடுகளும் கவலைகளும்
கற்பழிப்பு வழக்குகள் அல்லது குழந்தைகள் வன்கொடுமைப் பற்றியப் புகார்கள்
தொலைந்த ஓட்டுனர் உரிமம் தொடர்பான புகார்கள்
தொலைந்த தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் மின்னியல் சாதனங்கள் தொடர்பான புகார்கள்
குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்திடம் (CID) நேரடியாக புகாரிடல்
நுகர்வோரின் புகாரை கையாளுதல்
பதிவு செய்துள்ள தொழிற்சங்கத்தைக் கலைத்தல்
Contact details
தொழிலாளர்களாக அல்லது பணியாளராக உட்படுத்தபடும் குழந்தை சம்பந்தமான புகார்கள்
விபத்துக்களை அறிவித்தல்
தொலைந்த கடவுச்சீடடு தொடர்பான புகார்கள்
சாதாரண கடிதங்கள், தபால் கடிதங்கள் காணாமற் போதல் தொடர்பாக விசாரித்தல்
சமுர்தி நிவாரணத்தை தவறாக பெற்றதற்கான புகார்களை கையாளுதல்
SCPPC-விதைச் சட்டத்தின் கீழ் விதை நடுகைப்பொருள் தொடர்பான முறையீடுகளை விசாரணை செய்தல்.
SCPPC-இறக்குமதி செய்யப்பட்ட, உள்நாட்டு உற்பத்தி விதைகள் பற்றி முறையீடுகள் கிடைப்பின் பின் கட்டுப்பாட்டு உண்மையை சரிபாத்தல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளல்.
வெளிநாட்டு தபால் பற்றி முறைப்பாடு செய்தல்
பதிவு செய்துள்ள தொழிற் சங்கத்தின் யாப்பை மாற்றுதல்
கைத்தொழில் பிணக்குகளின் மீது நடவடிக்கைகள் எடுத்தல்
பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற் சங்கத்தின் அலுவலக முகவரியை மாற்றுதல்

உரிமைகள்
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2023-01-26
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty