The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை நியாயம், சட்டம் மற்றும் உரிமைகள்
pictureநியாயம், சட்டம் மற்றும் உரிமைகள்
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
அரசியலமைப்பும் நிறைவேற்று அதிகாரமும்
சட்ட உதவி
முறைப்பாடுகளும் கவலைகளும்
கற்பழிப்பு வழக்குகள் அல்லது குழந்தைகள் வன்கொடுமைப் பற்றியப் புகார்கள்
தொலைந்த தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் மின்னியல் சாதனங்கள் தொடர்பான புகார்கள்
தொலைந்த ஓட்டுனர் உரிமம் தொடர்பான புகார்கள்
நுகர்வோரின் புகாரை கையாளுதல்
குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்திடம் (CID) நேரடியாக புகாரிடல்
பதிவு செய்துள்ள தொழிற்சங்கத்தைக் கலைத்தல்
விபத்துக்களை அறிவித்தல்
தொழிலாளர்களாக அல்லது பணியாளராக உட்படுத்தபடும் குழந்தை சம்பந்தமான புகார்கள்
Contact details
தொலைந்த கடவுச்சீடடு தொடர்பான புகார்கள்
சாதாரண கடிதங்கள், தபால் கடிதங்கள் காணாமற் போதல் தொடர்பாக விசாரித்தல்
SCPPC-விதைச் சட்டத்தின் கீழ் விதை நடுகைப்பொருள் தொடர்பான முறையீடுகளை விசாரணை செய்தல்.
சமுர்தி நிவாரணத்தை தவறாக பெற்றதற்கான புகார்களை கையாளுதல்
SCPPC-இறக்குமதி செய்யப்பட்ட, உள்நாட்டு உற்பத்தி விதைகள் பற்றி முறையீடுகள் கிடைப்பின் பின் கட்டுப்பாட்டு உண்மையை சரிபாத்தல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளல்.
வெளிநாட்டு தபால் பற்றி முறைப்பாடு செய்தல்
கைத்தொழில் பிணக்குகளின் மீது நடவடிக்கைகள் எடுத்தல்
பதிவு செய்துள்ள தொழிற் சங்கத்தின் யாப்பை மாற்றுதல்
பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற் சங்கத்தின் அலுவலக முகவரியை மாற்றுதல்

சட்டமும் ஒழுங்கும்
துப்பாக்கி / ௧ாட்டு துப்பாக்கி / வெடிமருந்திற்கான அனுமதியை முதன் முறையாக பெறுதல்
இலங்கை வாசி இலங்கையில் வசித்தபடி வெளிநாட்டில் வேலைவாய்ப்பு தேட தேவைப்படும் இசைவுச் சான்றிதழ் பெற வேண்டுதல்
காணிகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான சட்ட ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
வெளிநாடு வார் இலங்கை வாசி அவர் வசிக்கும் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு தேட தேவைப்படும் இசைவுச் சான்றிதழ் பெற வேண்டுதல்
Survey Activities
இலங்கையில் உள்ள ஒர் அமைப்பு திறமை வாய்ந்த பணியாளரின் இசைவுச் சான்றிதழ் வேண்டுதல்
துப்பாக்கி அனுமதியை வருடாந்திர அடிப்படையில் புதுப்பித்தல்
மோட்டார் வாகன தண்டப் பணம் செலுத்தல்
ஒலிப்பெருக்கிக்கான அனுமதி பெறுதல்
வாழ்வியல் புள்ளிவிபரவியல் தகவல்களினை வழங்கல்
மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்
Assisting in Investigating child abuse complaints
சிறார் வழக்குகளின் புகார்களை பதிவுச் செய்தல்
மோட்டார் விபத்தை ஆய்வு செய்தல்
ஊர்வலத்திற்க்கான அனுமதிகளை பெறுதல்
கற்றவியல் வழக்க தொடரல்
நகர அபிவிருத்தி சட்டத்தின் பிரகாரம் சட்டப் பிரிவில் வழக்குத் தாக்கல் செய்தல்
நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை சட்டத்துடன் தொடர்புடைய சட்டப் பிரிவின் உறுதிகளை தயாரித்தல்.
அத்துமீறிய கட்டடங்களை அகற்றுதல்
Conducting Inquiries in Terms of Sections 13(4) and 32(b) in order to Grant Redress to Consumer
நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை சட்டத்தின் பிரகாரம் சட்டப் பிரிவில் வழக்குத் தாக்கல் செய்தல்.
சந்தைகளின் விசாரனை மற்றும் சோதனை
பாடலுக்கு சட்டபூர்வ பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தல்

உரிமைகள்


top_bordertop_bordertop_border
pictureவிவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடித்துறை
அனுமதியும் பதிவும்
அனுமதிப் பத்திரம்
pictureவங்கி, குத்தகை மற்றும் காப்புறுதி
வங்கிக் கணக்குகள்
கடன்
pictureஆட்களின் பதிவுகள்
பிரசாவுரிமை
பிறப்பு
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_bordertop_border
pictureதொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகம்
தபால் சேவை
தகவல் சேவை
pictureகல்வி மற்றும் பயிற்சி
பாடசாலைக் கல்வி
உயர் கல்வியும், பல்கலைக்கழக கல்வியும்
pictureதொழில் தகவல்கள்
அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள்
தனியார்துறை ஊழியர்கள்
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_bordertop_border
pictureசுற்றாடல்
சூழல் பாதுகாப்பும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும்
காலநிலை சேவைகள்
pictureசுகாதாரம், உடல் நலம்; மற்றும் சமூக சேவைகள்
சுகாதார அனுசரணை
சிறுவர் பாதுகாப்பு
pictureவீடமைப்பு, காணிகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
வீடும் காணியும்
திட்டமிடல், கட்டட ஒழுங்கு விதிகள்
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_border
pictureதொழில் முயற்சி மற்றும் கைத்தொழில்
கைத்தொழில்களை பதிவுசெய்தல்
நிறுவனங்களை பதிவுசெய்தல்
pictureபிரயாணங்கள், சுற்றுப் பயணங்கள் மற்றும் ஓய்வு
பிரயாணம் செய்தல்
Transport
bottom_border1bottom_border2
   
 
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2021-09-21
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 247