The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය
ප්‍රශ්ණයට පිළිතුර ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ විස්තර එකවර


සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය

PDF Print Email


01 සම්බන්ධ වීමට (පොදු) තොරතුරු

1. ආයතනයේ නම: ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය

2. ආයතනයේ ලිපිනය: නො.04, හුණුපිටිය පාර, කොළඹ 02.

3. දුරකථන අංකය : 011-2358800

4. ෆැක්ස් අංකය : 011-2604644

5. විද්‍යුත් ලිපිනය: info@caa.lk

6. වෙබ් අඩවිය : www.caa.lk

 

02. ආයතනය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීම.

1946 සිට 2002 කාලය තුල දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, 2002 අංක 34 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියක් බවට පත් කරන ලදී.

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මගින් පනවනු ලබන සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය හා අදාල නීති රීතීන් හා පරිචයන් බලාත්මක කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වන අතර, සැමට නිරුපද්‍රිත ගුවන් තලයක් යන ආදර්ශ පාඨය අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම ආයතනය ප්‍රධාන අංශ 02 ක් යටතේ තම සේවාවන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය සඳහා ලබා දේ. එනම්, ගගන හා නාවික අංශය, හා ගුවන් නිරුපද්‍රිතතා අංශයයි. තවද, සම්මුචිත අංශය, හා කළමනාකරණ අංශයන් විසින් ආයතනික රාමුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. 2002 අංක 34 දරන පනත ප්‍රකාර සාමාජිකයින් 08 කින් සමන්විත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් විසින් පාලනය වනු ලබන මෙම ආයතනයේ පාරිපාලන හා තාක්ෂණික කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රධානියා ලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වරයා සියලු කාර්යන් හී අවසන් වගකීම දරන පුද්ගලයා වේ.

 

03.ආයතනය මගින් සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය

අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයට අයත් කාර්යයන් අතර පහත සඳහන් කාර්යය ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී.

1. ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අංශයේ කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී, ගරු අමාත්‍යවරයාගේ හා රාජ්‍ය අංශයේ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ අදහස් එම සැලසුම් තුලින් පිළිබිඹු වන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අදාල පාර්ශවකරුවන් සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම.

2. සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිපත්ති හා ඉලක්ක පිහිටුවීම හා ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සංවිධානමය කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම සහ සිවිල් ගුවන් සේවා  අංශය පිළිබඳ රජයේ අරමුණු පිළිබිඹු වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සංයුක්ත සැලැස්ම අදාල වන පරිදි යාවත්කාලීන කිරීම.

3.සිවිල් ගුවන් සේවාවේ ආරක්ෂාව, ස්ටීරත්වය සහ ක්‍රමවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ගුවන් ප්‍රවාහනය සම්බන්ධව නීති රීතින් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

4. ගුවන් නියමු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීමට අදාල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

5. සමාජ ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා අවැසි රුකුල් ගුවන් සේවාවෙන් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.

6.සිවිල් ගුවන් සේවාව පිලිබඳ ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

7.සිවිල් ගුවන් සේවාව සම්බන්ධව, ග්‍රාමීය ජනත‍ාව සහ පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

8.නිල බලයෙන් ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරියා වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ සුවිශේෂී වූ අරමුණු මුදුන් පනවා ගැනීම සඳහා වගකීම පැවරීම.

9. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ කාර්යය හා කර්තව්‍යය ඉටු කල හැකි පරිදි සුදුසුකම් සහ නිපුණතා සහිත පුද්ගලයන් සේවයට බඳවා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ වේතන ඇතුළු සේවා කොන්දේසි නිශ්චය කිරීම.

10.ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ සංයුක්ත සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සැලසුම් හා ප්‍රගතිය පිළිබඳ ගරු අමාත්‍යවරයාට වගකීම.

11. අභ්‍යන්තර පාලනයට අදාළ පද්ධති පවත්වාගෙන යනු ලබන බව තහවුරු කිරීම.

 

04. වෙනත් තොරතුරු

01. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය- උප කාර්යාලය

බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

කටුනායක.

දු.අ:- 011- 2252269

 

02. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය - උප කාර්යාලය

රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළ

රත්මලාන

දු.අ:- 011-3135828

 

03.ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය

රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

මත්තල.

දු.අ:- 047-7510530

 


ආයතනයේ තොරතුරු

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

07 වෙනි මහල, සෙත්සිරිපාය, අදියර II , බත්තරමුල්ල.දුරකථන:0112 187 200 / 0112 187 201
ෆැක්ස් අංක:0112 865 093 / 0112 187 226
විද්‍යුත් තැපෑල:mintransport@sltnet.lk/secmintransport@gmail.com
වෙබ් අඩවිය: www.transport.gov.lk

පැමිණිල්ලක් කරන්න
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ: 2017-01-30 16:24:35
ICTA Awards

අපව අමතන්න

පූර්වාවශ්‍ය සේවා


ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2019-12-09
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 184