The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර පුහුණු සහ ව්‍යාප්ති සේවා
pictureපුහුණු සහ ව්‍යාප්ති සේවා
පාසැල් පද්ධතියෙන් පිටවූ සිසුන් සඳහා කෘෂිකාර්මික අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම.
රජයේ නිලධාරීන් සඳහා කෘෂිකාර්මික අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම.
ජාතික පුහුණු වැඩසටහන් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වීම
ව්‍යාප්ති_අන්තර් පළාත් ප්‍රදේශවල කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා
ක්ෂේත්‍ර බෝග_ පාංශු පරීක්ෂා සිදු කිරීම
ක්ෂේත්‍ර බෝග_ ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා ගොවීන්ගේ ‍ක්ෂේත්‍ර ගැටළු විසඳීම
ධුමකරණය
මහවැලි කේන්ද්‍රයේ සේවා
භුගෝලීය තොරතුරු ඇසුරෙන් සිතියම් සකස් කිරීම
කෘෂි කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම.
පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා ලබා ගැනීම.
Training Programs on Value Addition of EAC
Obtaing a Farmer Training Program on EAC
Obtaining a Training Program on Cinnamon Peeling
Obtaining a Training Program on Betel Farming
උපදේශණ සේවාව ලබා ගැනීම.
Obtaining the Plant Protection Service of the Department
Participation in Agriculure Exhibitions
පසු අස්වනු තාක්‍ෂණ ආයෝජන ආධාර ලබා ගැනීම.
පැලෑටි සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබද තාක්ෂණ සේවාවන් ලබා ගැනීම
පළිබෝධනාශක_ ඵලදායිව පළිබෝධනාශක භාවිතා කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
සංරක්ෂණ_ ගෘහාශ්‍රිත පලිබෝධකයන් පාලනය සඳහා උපදේශන සේවාවක් සැපයීම
සංඥා භාෂා සේවාව
පාංශු සමීක්ෂණ
Solving Farmer Problems of EAC

අනුමැතිය සහ ලියාපදිංචිය
බලපත්‍ර
කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර සඳහා සහනාධාර සහ අනුග්‍රහය
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සහ ධීවර සංවර්ධනය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන- කෘෂි ප්‍රකාශන අලෙවි කිරීම
පටක රෝපණ යෝධ උණ පැල
ශාක නිරෝධායන_ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ස්වස්තථා සහතිකය කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොලෙන් නිකුත් කිරීම
උද්‍යාන බෝග_ පුහුණු වැඩසටහන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන- ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශනය වූ "මිහිකත දිණුවෝ" සහ "ගොවිබිමට අරුණළු" වැඩසටහන් VCD සහ DVDවලට පිටපත් කරදීම
තොරතුරු හා සන්නිවේදන- ගන්නොරුව සහ බටඅත කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන නැරඹිම
උද්‍යාන බෝග_ උද්‍යාන බෝග වල බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම
Agricultural Development Programme
උද්‍යාන බෝග_ ගොවි ගැටළු විසදීම සඳහා උපදේශන සේවාව
කෘෂිකාර්මික ව්‍යපෘති සදහා ඉඩමක්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන- ගුවන් විදුලි කෘෂිකර්ම වැඩසටහන්
ක්ෂේත්‍ර බෝග_නිර්දේශිත බීජ ප්‍රභේදවල අභිජනන බීජ ගොවීන් සඳහා ලබාදීම
බීජ සහතික කිරීම_ බීජ නිපදවන බෝග වර්ණ ලියාපදිංචි කිරීම
බීජ සහතික කිරීම_ පලතුරු බෝග තවාන් ලියාපදිංචි කිරීම හා පලතුරු පැල සහතික කිරීම
වී_ ශාක නිරෝධායනය ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම වැනි නව තාක්ෂණයන් ව්‍යාප්ත කිරීම
ජාන සම්පත්_ පැලෑටි ජාන සම්පත් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම
වී_ කේෂ්ත්‍ර චාරිකා සඳහා සහභාගි කරවීම මෙන්ම ගැටළු හදුන්වාදීම
උද්‍යාන බෝග_ කෘෂිකර්ම පුස්ථකාල සේවා
උද්‍යාන බෝග_ විශේෂ අයකිරිම් ක්‍රමයක් මත විශ්ලේෂණ සේවාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන- කෘෂි උපදෙස් සේවාව
Agriculture - Functions and Services
ව්‍යාප්ති_ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය ඉගෙනුම් ආධාරක සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු පැවැත්වීම
සංරක්ෂණ_ අානයනික පැළ, ශාක නිෂ්පාදන සඳහා අානයන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
ව්‍යාප්ති_ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු
15. සුරතල් සතුන්, සුරතල් මසුන්, මස් වර්ග, මස් ආර්‍ශ්‍රත නිෂ්පාදන, සත්ව අතුරු නිෂ්පාදන හා හම් වර්ග අපනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම.
උද්‍යාන බෝග_ විශේෂ අයකිරිම් මත සිදු කරන විශ්ලේෂණ සේවා-ELISA
බීජ සහතික කිරීම_ ගුණාත්මක බීජ හා පැල නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු හා දැණුවත් කිරිමේ වැඩසටහන
වී_ උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු ප්‍රතිරෝධි නව වී ප්‍රභේද නියැදි ලබාදීම.
ව්‍යාප්ති_ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) යටතේ මධ්‍ය හා මහා පරිමාණ ගොවිපල පිහිටුවීම
වී_ නව අභිජනන වී ප්‍රභේදයන්හි බිත්තර වී ව්‍යාප්ත කිරීම
මහවැලි නිෂ්පාදන
සංරක්ෂණ_ සැල්වීනියා සහ ජපන්ජබර පාලනය සඳහා ජෛව විද්‍යාත්මක පාලනය යොදාගැනිම
බීජ සහතික කිරීම_ දේශිය මෙන්ම ආනයනය කරන ලද බීජ සඳහා බීජ පරීක්ෂා සිදුකිරීම
හොඳ ආරේ අභිජනන සතුන් ලබා ගැනීම
ව්‍යවසායකයින් සදහා අවශ්‍ය මහවැලි පුහුණු ශ්‍රමය
වී_ වැඩි අස්වනු විභවයක් ප්‍රතිරෝධි නව වී ප්‍රභේද නියැදි ලබාදීම
වී_ පාංශු පරීක්ෂා සිදුකිරීම
ව්‍යාප්ති_ කෘෂිකර්ම ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම
කිරි හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන මිළදී ගැනීම.
කොම්පෝස්ට් පොහොර හා පැළ වර්ග ලබා ගැනීම.
13. සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය/ආනයනය සදහා බලපත්‍ර ලබා දීම.
නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට පෙර ගිවිසුම් සදහා එළඹෙන්නේ කෙසේද?
01. ගෘහාශ්‍රිත සහ වන සතුන් ආනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
Rubber Land Regisration
16. සත්ව ගොවිපල් (කුකුඵ ගොවිපල් හැර) ලියා පදිංචි කිරීම
14. පශු ඖෂධ සහ ඵන්නත්සාර ලියාපදිංචි කිරීම
02. සුරතල් මසුන් හා ආහාරය පිණිස වගාකිරීමට ගන්නා මසුන්/මත්ස්යෘ පැටවුන් ආනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
12. සත්ව ආහාර /අමුදුව්යඉ ආනයනය සදහා නිර්දේශ ලබා දීම.
04. අධිශීත කල මත්ස්‍ය හා මත්ස්‍යt නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
03. මස් වර්ග හා වෙනත් මස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
10. කුකුල් අභිජනන ගොවිපල ලියාපදිංචිය
08. දිනක් වයස අභිජනන කුකුල් පැටවුන් ආනයනය කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
11. කුකුල් මස් නිෂ්පාදනාගාර ලියාපදිංචිය
09. කුකුල් පිහාටු / කුරුලු පිහාටු ආශ්රිසත නිෂ්පාදන ආනයනය සදහා අනුමැතිය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
05. සත්ව කෙදි සහ සත්ව රෝම සහිත සම් වර්ග ආනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
07. අධිශීත සත්ව ශුක්‍ර ආනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම.
06. පදම් කල හෝ අර්ධ වශයෙන් පදම් කල සම් වර්ග ආනයනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීම
පාංශු සංරක්ෂණය සදහා උපදෙස් ලබා ගැනීම
මධ්‍යම හා විශාල පරිමාන ඉඩම් වානිජ ගොවිපල ලෙස සංවර්ධනය කිරීම.
FCRDI-Field crops: Soil Testing Service

ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2021-04-19
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 228